Whole document tree
    

Whole document tree

HELLENIC HOWTO: Egkatastasn Next Previous Contents

2. Egkatastasn

Quickstart gia Ellnves xrnstes:

 • Ri3te mia matia oti upostnrizetai to hardware sas sto Hardware-HOWTO.
 • Stnste mia apo tis diavomes Suse , Redhat , Slackware , Debian, OpenLinux. Agoraste tis n avtigrayte tis (epitrepetai!) apo to Internet: http://www.hellug.gr/gr/whatislinux/download.html.
 • Ru8miste to sustnma sas va suvergazetai me tov ektupwtn, to povtiki, to modem, kai va snkwvei to grafiko periballov me tov window manager pou 8elete.
 • Stnste ta ellnvika. Bl. epomevo upokefalaio Egkatastasi-Ellinikwn
 • Ru8miste tis efarmoges ( Netscape , Staroffice, shells kuriws) gia ta ellnvika.

2.1 Egkatastasn ellnvikwv

Ta bnmata diaferouv apo diavomn se diavomn, polu perissotero twra pou ta ellnvika evswmatwvovtai siga siga, stis diafores diavomes (Noembrios 1999).

Eav dev exete ndn ellnvika, loipov:

 • Greek-console Stnste to greek-console , gia va exete ellnvika stnv kovsola me aristero alt-shift. rpm -i greek-console-1.1.0-3.i386.rpm. Snmeiwste oti kavovika dev 8a deite ellnvika sto prompt, alla movo mesa se editor, kai afou zntnsete chcp 928 gia to fortwma ellnvikwv fonts.
 • GRAFIS Stnste tis grammatoseires graphis , gia ta Xwindows: xfntgr.rpm
 • GRkbd Stnste to grkbd (odngos plnktrologiou), gia va mporeite va grafete ellnvika sta Xwindows. GRkbd-1.2-1.i386.rpm
 • XFGreekKBD Eav to prongoumevo (grkbd) gia kapoio logo dev douleyei, katebaste auto. Eivai snmavtika pio poluplokos o tropos leitourgias tou apo to grkbd, eseis apla stnste to me tnv evtoln rpm -i XFGreekKBD-1.2-2.noarch.rpm

2.2 Xrnsimes sumboules

 • To periodiko magaz exei polla ar8ra pou eivai e3eidikeumeva pavw se 8emata pou apasxolouv polu kosmo px Tex/Latex, Samba, Staroffice, XISP, KDE, bash, Ellnvika, NLS klp. To magaz exei pln8os apo erwtnseis pou exouv givei sto parel8ov, kai ligo polu oi erwtnseis epavalambavovtai.
 • Afierwste arketo xrovo diabazovtas gia va evnmerw8eite gurw apo to problnma pou yaxvete, MHN paraleiyete va diabasete ta HOWTO kai FAQ (/usr/doc/faq) tou LDP project.
 • Prospa8nste opwsdnpote va kavete ya3imo se palies erwtnseis. Oi erwtnseis pavw se 8emata ndn apavtnmeva eivai baretes. Ya3te sxetika 8emata apo tnv selida http://lists.hellug.gr/archives.
 • Eav suvavtnsete problnmata, oi Ellnves xrnstes 8a mporouv va bon8nsouv mesa apo tnv lista linux-greek-users, ta newsgroups n ta sxetika IRC channels. Episns apo ekei 8a parete sumboules, gia to pws 8a ru8misete swsta to sustnma sas.
 • Ta die8vn newsgroups comp.os.linux* eivai episns xrnsima, px news://comp.os.linux.misc
 • Mnv stelvete proswpiko email se kapoiov, giati spavia uparxei o xrovos gia apavtnsn. Avti8eta protimnste tnv lista n to newsgroup, opou n pi8avotnta va parete apavtnsn eivai polu megalutern. PX, sto diko mou mailbox, suxva ftavouv grammata autou tou tupou:
  me lene Xxxxx spoudazo yyyyyyy kai arxisa na asxoloumai me to linux.
  Tha ithela na mou peis pou mporo na bro to programma.
  oti theleis na mou to steileis sto zzz@zzzzzzzzzz.zz
  
  Dev apavtw tetoia email, eidika otav to HOWTO kai to FAQ exouv tis apavtnseis, avtistoixa prattouv kai alloi. Deite kai auto eav dev peistnkate: Tinamhnkanete.html

2.3 Suse

 • Mia katatmnsn tou diskou me 1Gb eivai logikn epilogn gia to Suse, ka8ws erxetai me polla paketa pou 8a 8elete va dokimasete (oxi oti dev mporeite va to stnsete se 40Mb).
 • Ekkivnste tnv egkatastasn apo tn disketa n to 1o CD.
 • Mesa apo to periballov egkatastasns epile3te pou 8a mpei to leitourgiko, me ti parametrous, kai poia programmata 8a balete.
 • Afou akolou8nsete tis odngies pou exei stnv o8ovn, 8a kataln3ete sta telika stadia ru8misewv mesa apo to Yast, auto eivai to ergaleio me to opoio givetai administration, eav dev exete empeiria me UNIX.
 • Ru8miste povtiki, karta diktuou, ektupwtn, scanner, modem mesa apo to yast.
 • Molis 3emperdeyete kai me auto, tre3te to sax, auto ru8mizei to grafiko periballov.
 • Mia kaln idea eivai pai3ete me to KDE (stnste to apo to yast eav dev to exete ndn kavei), kai va suvde8eite me to Internet me to kppp, eav exete dialup suvdesn.
 • To suse perilambavei to applixware office suite, pou mporei va avtikatastnsei to office twv windows. Evallaktika uparxei to dwreav staroffice, pou 8a prepei va stnsete me tov kwdiko tou apo tov kombo tns stardivision, http://www.stardivision.com.
 • Ta Netscape, nedit, x11amp eivai se pollous xrnsima.
 • Palaioteres ekdoseis tou Suse exouv stov katalogo gia NLS "gr_GR" avti gia "el_GR" pou eivai to or8otero. 3eperaste to problnma me tnv evtoln "ln -s el_GR gr_GR".
Mia prwtn evtupwsn apo to Suse eixe parousiastei sto magaz, http://magaz.hellug.gr/05/03_suse.html, me idiaitera euvoikn kritikn (eivai n protimnsn tou grafovtos, toulaxistov gia to 1998-99, giati eivai 8bit clean kai upostnrizei kala to NLS). Agoraste to mazi me to egxeiridio kai dev 8a xasete.

2.4 Redhat

Eivai avtistoixn me tou Suse se megalo ba8mo, edw dev tnv perigrafoume avalutika. Deite review evos palaioterou distribution apo to magaz, http://magaz.hellug.gr/01/06_redhatinst.html kai mia avalutikn perigrafn gia to pws 8a to kavete va suvergazetai me ta ellnvika http://magaz.hellug.gr/13/03_grredhat2.html.

2.5 Slackware

As upo8esoume oti egka8istoume tnv diavomn Slackware:

 • Epibebaiwse oti to sustnma sou exei xwro ( Proteivetai 1 partition 512Mb )
 • Promn8eusou to apo kapoio FTP site (bl. FTP ) n agorase to se CDROM (bl. distribs ), kalutera to deutero. Proteivetai to Slackware 3.6, apo to Developer's Resource tns Infomagic n alln sullogn.
 • Ftia3e tnv Boot kai tnv Root disketa {5 Lepta}
 • 3ekiva tnv egkatastasn. Eav eisai arxarios, kalov 8a eivai va epile3eis Typical Installation. Ru8mise to Lilo gia va kaveis reboot. {30 Lepta}
 • Epavekkivnse to sustnma kai mpes sto Linux, gia prwtn fora, sav root (dev 8elei password) {2 Lepta}
 • Alla3e to root password me tnv evtoln passwd

Pleov 8a exeis eva sustnma pou douleuei, alla prepei va kaveis akoma ta e3ns:

 • Pngaive stov upokatalogo /usr/src/linux, kai ftia3e purnva gia to mnxavnma sou. {10+20 Lepta}
 • Egkatestnse tov veo purnva me to Lilo, kai epavekkivnse to sustnma sou {5 Lepta}
 • Tre3e to script XF86config, kai ftia3e to arxeio /etc/XF86config. Twra exeis Xwindows (dokimase X -probeonly, startx)
 • Eav suvdeesai me to Internet me dial-up, katebase kai egkatestnse to Netscape Communicator gia browser, mailer, news reader. H teleutaia ekdosn eivai suvn8ws edw: ftp://ftp.ntua.gr/pub/www/Netscape/ Ru8mise ta ellnvika tou.
 • XISP gia va suvdeesai sto Internet eukola. Polu kalo kai eivai kai Ellnva (Petros Mpouras).

2.6 Pros8etes ru8miseis

 • Oi xrnmatistes as avatre3ouv sxetika me to euro (8a periexetai sto latin0=iso8859-15) stnv dieu8uvsn ftp://ftp.freshmeat.net/pub/euro-patch/EURO-1.4.tgz
 • Egkatestnse tov ektupwtn sou. H diadikasia diaferei apo periptwsn se periptwsn, alla sxedov pavta xreiazetai to Ghostscript. Xrnsimo eivai to a2ps.
 • Egkatestnse paketa pou se evdiaferouv opws Word processors, sxediastika, klp. Pi8avotata 8a breis polu boliko gia epe3ergasia keimevou to Nedit.
 • Mnv 3exaseis va ri3eis mia matia sta alla FAQs kai HOWTOs (eivai sta agglika)
 • Osoi exouv suvn8isei tov Norton Commander apo to DOS, 8a epitaxuvouv polu tnv ergasia tous me tov Midnight Commander.
 • Osoi eivai pragmatika polu suvn8ismevoi sto DOS, mporouv va xrnsimopoinsouv tov emulator DOSEMU tou Linux, me tov opoio 8a eivai duvatov va tre3ouv tis perissoteres efarmoges DOS, katw apo Linux. Gevika dev uparxei problnma me ta ellnvika tou DOS katw apo X n kovsola alla isws xreiastei va kavete kapoies ru8miseis.
 • Osoi 8elouv efarmoges Windows uparxei gia autous to Wabi apo tnv Sun, pou trexei pln8wra efarmogwv sumperilambavomevou kai tou Office. To Wabi omws stoixizei 200$, gia auto... dokimaste to Wine, Pou prosfata exei arxisei kai deixvei snmadia snmavtikns beltiwsns.
 • Gia window manager proteivoume to KDE: http://www.kde.org/


Next Previous Contents