Whole document tree
    

Whole document tree

HELLENIC HOWTO: To Linux stnv Ellada Next Previous Contents

8. To Linux stnv Ellada

Oi evergoi Ellnves xrnstes prepei va eivai pleov pavw apo xilioi (Okt. 98) kai exouv sxnmatisei eva diktuo meta3u tous, pou perilambavei kombous FTP, news hosts me omades suzntnsewv, IRC channels kai proswpikes selides sto Internet. Ta pio snmavtika snmeia pou prepei kaveis va episkeftei eivai tov kevtriko ellnviko kombo www.linux.gr kai tis selides tou vomika avagvwrismevou sullogou Hellug, stnv dieu8uvsn www.hellug.gr. To -peripou mnviaio- periodiko magaz eivai evdeiktiko twv epituxnmevwv ellnvikwv prospa8eiwv: magaz.hellug.gr.

8.1 Listes kai omades suzntnsewv (Newsgroups)

H taktikn epikoivwvia Ellnvwv gia to Linux givetai apo tnv linux.greek.users, arxika ftiagmevn me prwtoboulia tou Giavvn Iwavvou, stov Argea (tote argeas.argos.hol.gr, vuv argeas.hellug.gr) kai twra trexei sto mnxavnma tou sullogou, Epeidn tnv lista tnv diabazouv polloi, pou pi8avov dev exouv ellnvika, eivai kaln taktikn va xrnsimopoiouvtai greeklish:

ayta edv, as poume, einai greeklish.
Uparxei kai list-news gateway tns linux.greek.users stnv dieu8uvsn: news://edessa.topo.auth.gr/local.linux.greek.users To gateway xrnsimeuei gia va summetexei kaveis kai va blepei ta 8emata xwris va xreiazetai va graftei. Ri3te mia matia, kai epavel8ete otav exete apories. Uparxei kai META FAQ stnv dieu8uvsn http://linux.forthnet.gr/~stsimb/linux/meta-faq.html.

Ektos apo tnv linux-greek-users, uparxei kai n linux-howto (apokleistika gia osous suvtnrouv keimeva tou linux sta ellnvika n avalambavouv va ektelesouv kapoies ergasies) kai n hellug (sxetika me tov pavellnvio sullogo).

H selida me tnv lista twv listwv mas eivai sto http://lists.hellug.gr/,

8.2 IRC

IRC channel, xrnsimo gia ameses erwtnseis kai suzntnseis, eivai to #linux-gr. H selida tou eivai http://www.co.umist.ac.uk/~vp/irc/ Aln8eia eivai oti to kavali eivai suxva xwris polukosmia, se tetoia periptwsn protimnste tnv linux-greek-users.

8.3 Fidonet

Sto Fidonet, uparxei n sxetikn omada suzntnsns "gr.unix", pou suvn8ws exei kai postings sxetika me to Linux. Tnv omada autn, mporei va tnv parakolou8nsei kaveis, apo tis BBS ellnvikou Fidonet (bl. http://www.fidonet.gr) Prosoxn 8elei to oti merikes fores suvavtame 737 ellnvika n/kai flames.

Kai edw uparxei fido-news gateway: news://news.fidonet.gr/fido.gr.unix kai news://edessa.topo.auth.gr/fido.gr.unix

8.4 Omades Ellnvwv Xrnstwv tou Linux

O sullogos HELLUG eivai de facto o pavellnvios sullogos twv xrnstwv tou Linux. 3ekivnse stnv A8nva apo tov Kwsta Blassn me autes tis selides stnv compulink: http://www.compulink.gr/linux/.

Mn episnma avagvwrismeves omades uparxouv stnv 8essalovikn (TheLUG) kai tnv Patra (PLUG). Oi omades eivai avoixtes se vea meln kai evdiaferomevous gia to Linux.

Eav evdiafereste gia tnv dnmiourgia evos LUG stnv perioxn sas, diabaste prwta auto: http://www.ntlug.org/archive/lug-howto/index.html.

HELLUG

O sullogos Ellnvwv Xrnstwv kai Filwv Linux HELLUG eivai evas mn kerdoskopikos, vomika avagvwrismevos sullogos apo tov Noembrio tou 1998. Osoi asxolouvtai me to Linux stnv Ellada, eivai kalo va eivai toulaxistov evnmerwmevoi gia tnv upar3n tou. O sullogos ev8arruvei opoiadnpote prospa8eia prow8nsns tou Linux, kai eivai pro8umos gia suvergasia me etaireies n idiwtes gia tnv prow8nsn tou Linux stnv Ellada kai tnv evnmerwsn gurw apo auto.

Gia perissoteres plnrofories deite: http://www.hellug.gr

PLUG

Stnv Patra, sto tmnma Mnxavikwv H/U kai Plnroforikns, edreuei to PLUG (Patras Linux Users Group). http://students.ceid.upatras.gr/~glavas/linux/

TheLUG

Stnv 8essalovikn, uparxei to TheLUG, pou edreuei se ...taberva. Deite sto http://hal.csd.auth.gr/thelug/

8.5 Egw pws mporw va bon8nsw

Kat' arxn yaxvovtas kai diabazovtas prwta kai meta rwtwvtas, giati kaveis dev exei kairo gia xasimo. Afou breite mia lusn pou dev eivai gvwstn, parakaloume evnmerwste kai tous upoloipous.

Oi pleov snmavtikes ergasies eivai:

 • Lexis, Le3iko orologias plnroforikns (Aggloellnviko, gia omoiogeveia metafrasewv)
 • Ellnvika HOWTOs, FAQs kai avtistoixn tekmnriwsn
 • E3ellnvismos tou periballovtos kai twv muvnmatwv tou KDE, GNOME
 • Upostnri3n ellnvikwv mesw NLS
 • E3ellnvismos diavomwv, swstn upostnri3n ellnvikwv. To Suse brisketai ndn se kalo dromo.
Deite sto http://server.hellug.gr/LUGistics/el/pub/PRJ_main.php3 gia avalutikoteres plnrofories. Eav pisteuete oti eiste se 8esn va suveisferete se kapoio apo ta parapavw, parakaloume kavte to.

Eivai polu snmavtiko eav breite tnv lusn se kapoio problnma kai dev avaferetai stov kwdika n stnv tekmnriwsn (px se auto to keimevo), va avatre3ete stov avtistoixo suggrafea kai va tov evnmerwsete, n va grayete eva diko sas ar8ro gia to magaz n akoma kai HOWTO to opoio 8a prepei va mas steilete sto Hellug, gia va mpei mazi me ta alla ellnvika keimeva.

Eav prokeitai gia allagn se kapoio programma (px 8bit patch), apeu8uv8eite stov sxetiko programmatistn, n etoimaste mia compiled ekdosn gia tov ftp server tou Hellug. Prospa8eiste va kavete osov to duvatov pio oloklnrwmevn douleia kai akolou8eiste ta protupa kai me8odous pou akolou8ouv oloi oi alloi.

8.6 Internet Sites

WWW

FTP

Episnmo pleov FTP site gia oti afora Ellnves kai Ellnvika sto Linux ftp://argeas.hellug.gr/pub/unix/linux/GREEK/

Gia diavomes tou Linux deite:

Komboi tns Allodapns :-)

8.7 Diavomes kai CD

To Linux epeidn eivai ftiagmevo apo pollous kai xwris kevtrikn orgavwsn, dia8etei polles "diavomes" (distributions), ka8e mia me ta dika tns xaraktnristika kai oxi aparaitnta kalutern se ola apo tis upoloipes:

 • Slackware Palaiotera ntav n pio suvn8ismevn. H teleutaia ekdosn (5/99) eivai n 3.6, deite http://www.slackware.org
 • Redhat Exei grafiko periballov egkatastasns kai eivai pio polu gia arxarious. Episns n egkatastasn ekkiveitai eukola apo DOS, grafovtas apla REDHAT. Megaln eukolia eivai to RPM pou epitrepei eukoln (ap)egkatastasn efarmogwv. Blepe http://www.redhat.com
 • Debian Legetai kai GNU/Linux kai idiaitero xaraktnristiko eivai oti eivai upo tnv epibleyn tns GNU. Deite: http://www.debian.org
 • Hellenic Ellnvikn diavomn, apo tnv Synaptic Ltd "Software Development & Trade". H diavomn autn exei e3avtln8ei kai eivai sxetika palia.
 • OpenLinux Apo tnv Caldera, arketa sovarn diavomn me megaln apnxnsn stnv Amerikn. Deite http://www.calderasystems.com/products/openlinux
 • Yggdrasil To prwto plug-n-play Linux. Deite: http://www.yggdrasil.com
 • Suse H pio megaln se pwlnseis stnv Eurwpn. Uparxei se germavikn, agglikn, italikn, gallikn distribution. Deite: http://www.suse.de/e Apo tnv ekdosn 6.0 kai meta exei upostnri3n ellnvikwv evswmatwmevn, akoma kai egkatastasn sta ellnvika.

Apo tis diavomes autes prokuptouv kai ta avtistoixa CD:

 • Walnut Creek ( http://www.cdrom.com) Exei to Slackware.
 • Redhat ( http://www.redhat.com) Exei tnv omwvumn diavomn. Teleutaia ekdosn n 6.0
 • SuSe ( http://www.suse.com) Exei tnv omwvumn diavomn. Teleutaia agglikn ekdosn n 6.3 (Noembriou 1999)
 • Infomagic http://www.infomagic.com Exei ta parapavw, tnv Debian KAI tous katalogous tou metalab.unc.edu kai tsx-11.mit.edu. Legetai "Linux Developer's Resource" eivai ligo apo ola kai exei 6 CD.

8.8 Bibliopwleia kai diavomeis twv CD

To Linux se CD to briskei kaveis sta e3ns katastnmata:

A8HNA:

 • STEP, Aktn Moutsopoulou 36, TK18536, Peiraias, 4181239, Exei to Suse Linux ( http://www.step.gr)
 • Papaswtnriou A.E., Stourvarn 3, TK10682, A8HNA, 3809821, 3848254 ( http://www.papasotiriou.gr)
 • Papaswtnriou A.E., Kolokwtrwvn 10, Emp. Kevtro Kerasies Knfisias, 6231854
 • Ekdoseis Kleidari8mos, Stourvarn 37, TK10682, A8HNA, 3829629, 3841021, 3300104 ( http://www.klidarithmos.gr)
 • Vertigo EPE, Mpotasn 6, TK10682, A8HNA, 3824536, 3806801 (+FAX)

8ESSALONIKH:

 • Informatics Services Application, Dwdekavnsou 61, TK55131, Kalamaria, 031-424512, ( http://www.suse.gr)
 • Malliarns Paideia, Aristotelous 9 ( http://www.malliaris.gr)
 • Papaswtnriou A.E., E8v. Amuvns 40, 243660

PATRA:

 • Papaswtnriou A.E., Maizwvos 58, TK 26221, 061-624918, 061-624917
H parapavw lista evdexomevws dev eivai plnrns. Eav gvwrizete kapoia stoixeia pou mou eivai agvwsta n avakribn, parakalw evnmerwste me.


Next Previous Contents