Whole document tree
    

Whole document tree

HELLENIC HOWTO: Tex/LaTex Next Previous Contents

6. Tex/LaTex

To TeX/LateX eivai eva sustnma stoixeio8esias (typesetting), pou briskotav se eureia xrnsn stnv dekaetia 75-85. Eivai kai snmera xrnsimo gia tnv suggrafn epistnmovikou keimevou, ka8ws upostnrizei polu kala tis ma8nmatikes parastaseis (peta3te to word gia pavta), ta (polutovika) ellnvika kai luvei polla idioru8ma tupografika problnmata.

Ta sxetika me to TeX/LateX, uparxouv pleov se eva 3exwristo HOWTO: GreekTeXFAQ. Deite gia ta sxetika kai to kefalaio Links-gia-Tex .

To TeX eivai eva programma pou eftia3e arxika o ka8ngntns Donald E. Knuth tou Stanford University, gia to grayimo keimevwv me polla ma8nmatika. Arxika to TeX dev upostnrize ellnvika, para movo ta liga ellnvika sumbola pou xrnsimopoiouv oi ma8nmatikoi polles fores gia va dnlwsouv metablntes se e3iswseis opws:

$ y = \alpha\,x^2 $
opou to TeX avtika8ista to \alpha me to ellnviko "a".

Auto omws dev eivai kai toso boliko, giati to TeX xeirizetai kapws diaforetika ta ellnvika se math-mode (to eidiko mode tou TeX sto opoio grafetai ka8e e3iswsn) kai diaforetika se horizontal-mode pou grafetai to aplo keimevo. Kai safws kaveis dev 8a n8ele va prepei va grafei tragika pragmata opws:

{$\Epsilon$}$\lambda${$\lambda$}$\'\alpha${$\delta$}$\alpha$.
movo kai movo gia va grayei "Ellada".

Mia prwtn lusn nr8e me to project BABEL tou TeX-Users-Group, n opoia perigrafetai parakatw.

6.1 To project BABEL

To project BABEL mporei va bre8ei se ola ta Comprehensive-TeX-Archive-Network (CTAN) mirrors. Eivai sto directory .../tex-archive/babel/ kai n ellnvikn upostnri3n tou BABEL uparxei sto .../tex-archive/babel/greek/* .

To project BABEL exei ftiax8ei kuriws apo 3evous, omws, pou dev grafouv se "pragmatika ellnvika", alla se greeklish. Etsi, gia paradeigma n le3n "Ellada" grafetai sav:

\GR{}Ella'da\EN{}

Pou eivai safws mia beltiwsn apo to apaisio $...$ kolpo.

Me ta katallnla filtra to BABEL mporei va ftiax8ei etsi wste va upostnrizei pragmatika ellnvika, kai telika va grafei kaveis:

Ellada
kai to filtro va to metatrepei sto prongoumevo paradeigma, wste to BABEL va douleyei swsta!

6.2 Prospa8eies e3ellnvismou tou Tex/LaTex

Sto ITU (Ivstitouto Texvologias Upologistwv), uparxei eva project me to ovoma GRTeX. Blepe "Diplwmatikn ergasia GRTeX, Stefavos Maggavarns, Iouvios 1989, Patra, Tmnma Mnx. H/U kai Plnr."

Episns, o G. Spnliwtns exei kavei diplwmatikn ergasia sto Pav/mio A8nvas gia Ellnvika sto TeX/LaTeX.

6.3 Suvdesmoi gia Tex/LaTex

Oi e3upnretes tou CTAN (Comprehensive TeX Archive Netowrk) eivai:

  • ftp.tex.ac.uk (128.232.1.87)
  • ftp.dante.de (129.206.100.192)
  • ftp.cdrom.com/pub/tex/ctan
  • ftp.ee.up.ac.za


Next Previous Contents