Whole document tree
    

Whole document tree

HELLENIC HOWTO: Hlektrovikn tekmnriwsn kai biblia Next Previous Contents

7. Hlektrovikn tekmnriwsn kai biblia

7.1 Linux Documentation Project

To Linux Documentation Project (LDP) eivai mia prospa8eia va graftei oln n tekmnriwsn tou Linux nlektrovika, kai va orgavw8ei eviaia. Ola ta HOWTO, FAQ, manual pages, Guides avnkouv sto LDP, kai briskovtai stov kombo tou metalab ( http://metalab.unc.edu/LDP/). Na snmeiw8ei oti kai auto to keimevo eivai tmnma tou LDP kai brisketai: http://metalab.unc.edu/LDP/HOWTO.

Epimevete ellnvika omws kai protimate tous ka8reptismous (!) tou LDP:

Olo to metalab ( prwnv sunsite) uparxei kai stnv Ellada sto: http://sunsite.ics.forth.gr/

To tmnma gia linux eivai: ftp://sunsite.ics.forth.gr/sunsite/linux

7.2 Periodika

To ellnviko on-line periodiko magaz eivai prwtns dialogns: http://magaz.hellug.gr.

To Linux Gazette eivai eva kalo on-line periodiko stnv agglikn glwssa kai brisketai stnv dieu8uvsn: http://www.ssc.com/lg/. Mirror tou uparxei kai edw: http://www.eexi.gr/mirrors/lg/lg_frontpage.html.

To movo evtupo periodiko pou kukloforei stnv Ellada gia to Linux, eivai to (amerikaviko) Linux Journal, pou mporei va to promn8eutei kaveis apo ta texvika bibliopwleia kai katastnmata H/U, kuriws.

7.3 Biblia eidika gia Linux

Mark G. Sobell, A Practical Guide to Linux, Addison-Wesley Pub Co, ISBN: 0201895498 (*) Suvistatai avepifulakta, deite apo to amazon.com to e3wfullo tou: http://www.amazon.com/exec/obidos/ASIN/0201895498/.

M. Welsh, L. Kaufman, Running Linux, O'Reilly & Associates, ISBN: 1565921518 (*)

O. Kirch, Linux Network Administrator's Guide, O'Reilly & Associates, Inc. (*)

LDP, The Linux Bible 3rd Edition, Yggdrasil Computing, Inc.

7.4 Unix gia Arxarious

B.Kernighan, R.Pike, The UNIX programming Environment, 1984, ISBN 0-13-937681-X E3ngnsn tou Unix gia arxarious. Pukvogrammevo alla katavonto. Klassiko biblio pavepistnmiakwv sxolwv. (*) (**GR)

H. Hahn, A Student's Guide to Unix, McGraw Hill, 1993, ISBN: 0-07-025511-3 Eva polu kalo eisagwgiko biblio gia to Unix. Se apln glwssa o suggrafeas e3ngei stov arxario oti 8elei va 3erei gia to Unix kai to Internet. DEN APAITEITAI PROEMPEIRIA (*)

M. Waite, D. Martin e S. Prata, The Waite Group's Unix System V Primer, Sams, 1992, ISBN: 0-672-30194-6 Eva e3aireto egxeridio gia Unix/SVR4. (**GR)

D. Libes, S. Ressler, Life with Unix - A Guide for Everyone, Prentice Hall, 1990, ISBN: 0-13-536657-7 Otidnpote 8a 8elate va ma8ete gia to Unix. Periexei duseuretes plnrofories.

7.5 Unix gia Proxwrnmevous

M. J. Bach, The design of the Unix operating system, Prentice-Hall International, 461 pp, ISBN: 0-13-201757-1 Sumfwva kai me tov titlo tou, perigrafei tnv sxediasn tou Unix se ba8os.

P. Abrahams, B. Larson, Unix for the Impatient, Addison Wesley, 1995, ISBN: 0-201-55703-7 Keimevo avaforas sto Unix, suvoptiko alla kai plnres. Eivai katallnlo gia va briskei kaveis grngora kai me akribeia, apavtnseis se problnmata. (*)

W.R. Stevens, Advanced Programming in the UNIX Environment, Addison Wesley, 1996, ISBN: 0-201-56317-7 To katallnlo biblio gia opoiov 8elei va programmatisei sto Unix. (*)

W.R. Stevens, UNIX Network Programming, Addison Wesley, 1996, ISBN: 0-13-90012-X Eav skefteste va asxoln8eite me programmatismo se diktuo (px Internet, TCP/IP) nr8e n wra va agorasete auto to biblio. (*)

7.6 Diaxeirisn Sustnmatos

E. Nemeth, G. Snyder, S. Seebass, Unix System Administration Handbook, Prentice-Hall, 1995, ISBN: 0-13-933441-6 Klassiko biblio, biblos tou diaxeiristn (*)

D. r, B. Hunter, B. Smith, Unix System V Release 4 Administration, Hayden, 1991, ISBN: 0-672-22810-6 Sxoliazetai ws to aparaitnto biblio gia tnv orgavwsn evos praktikou, apodotikou kai paragwgikou Unix.

AEleen Frisch, Essential System Administration 2nd Edition, O'Reilly & Associates, 1996, ISBN 15659212755 Eva e3airetiko biblio gia Diaxeirisn Sustnmatos me polles plnrofories eidika gia to Linux. (*)

7.7 Asfaleia Sustnmatos sto Unix

S. Garfinkel, G. Spafford, Practical Unix Security and Internet, O'Reilly, 1996, ISBN: 0-937175-72-2 Ola ta aparaitnta metra gia va kavete to sustnma sas oso to duvatov asfalestero. (*)

7.8 Unix kai Internet

AA.VV., Building a Unix Internet Server, New Riders, ISBN: 1-56205-494-5 Periexei CD me ola ta xrnsima ergaleia, gia tnv egkatastasn evos Internet Server.

Que, Running perfect internet site with linux, U. Hoepli ed., 1995, ISBN 0789705141

7.9 Ellnvika biblia gia to UNIX

Osa biblia apo ta parapavw eivai me (*), uparxouv stnv Ellada, av kai ametafrasta. Osa biblia apo ta parapavw eivai me (**GR), uparxouv stnv Ellada metafrasmeva. Kalutera bebaia rwtnste sta bibliopwleia gia sigouria (bl. CDdistribs )


Next Previous Contents